ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Pictionary

ระดับ: CEFR:A1/Basic User YLE Flyers เพื่อ“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” เพิ่มจำนวนชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษระดับ ป.1-3 ในชั่วโมงที่ 4 “รู้คำศัพท์อย่างน้อยวันละ 5 คำ”

หนังสือฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แบ่งเป็นหมวดคำศัพท์ได้  61 หมวดหมู่ เน้นคำศัพท์ภาพที่ใช้ได้จริง  เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของ 10 ประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มคำทักทายขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและประเทศที่สำคัญๆ เพิ่มคำถามประจำหมวด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหมวดนั้นๆ ด้านบน โดยมีตัวละครเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยทุกชนิดเป็นตัวนำ  เพิ่ม Greeting หรือการทักทายได้บรรจุคำทักทาย และการสนทนาขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆ  ซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้กับชาวตะวันตกและชาวจีน (English-Thai-Chinese)

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

ราคา 550 บาท

จัดทำโดย บริษัท อินทร์ณน ผู้จัดทำหนังสือจำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *