หนังสือชุด Coding หลักการทาง Programming

Coding (โค้ดดิง) ภาษาแห่งอนาคต เป็นศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำสิ่งต่างๆตามที่มนุษย์ต้องการ โดยผ่านการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาหรือ โค้ด (รหัส) ทั้งนี้การสร้างชุดคำสั่งแต่ละชุดผู้เขียนโค้ดต้องใช้กระบวนการทางความคิดทั้งในและนอกกรอบ การคิดวิเคราะห์ จินตนาการการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะความคิดของมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Pictionary

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็นหมวดคำศัพท์ได้ 61 หมวดหมู่ เน้นคำศัพท์ภาพที่ใช้ได้จริง เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของ 10 ประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มคำทักทายขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและประเทศที่สำคัญๆ เพิ่มคำถามประจำหมวด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหมวดนั้นๆ เพิ่ม Greeting หรือการทักทายได้บรรจุคำทักทาย และการสนทนาขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆ ซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้กับชาวตะวันตกและชาวจีน (English-Thai-Chinese)

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกอบด้วย รายชื่อประเทศต่าง ๆ ในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คำทักทายประเทศต่าง ๆ ของประเทศในอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ พร้อมภาพประกอบเครื่องแต่งกายประจำชาติ แผนที่ประเทศไทย พร้อมชื่อจังหวัด โดยแบ่งตามแต่ละภาค และ Phrasal Verbs พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยค เน้นคำศัพท์ที่เป็น Sight Words (คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้บ่อยด้วยการขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นๆ เช่น read (รีด) v. อ่าน, ศึกษาวิชา, ตีความ) รวมถึง คำทักทายพื้นฐานพร้อมประโยคตัวอย่าง เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตาม สถานการณ์ต่างๆ เช่น ที่สนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จองตั๋วรถไฟ การทักทายในวาระต่างๆ เป็นต้น

HELLO ASEAN Series: The Power of Sight Words

ชุด Hello ASEAN series: The power of Sight word
หนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ ในระยะเริ่มต้นโดยการนำ Sight Words มาผูกเป็นเรื่องราวตามหลักสูตรกระทรวงสำหรับภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คือ Colours /Shapes /Feelings /Opposites /Sequences

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ ชุดนี้ได้รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่ยุค
ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ท่าน 17 เรื่อง พร้อมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จัดทำในรูป
แบบคำประพันธ์ร้อยกรอง

หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เด็กไทย   เด็กอาเซียน 

หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กไทย เด็กอาเซียน นี้เหมาะสำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา เพื่อรู้ตระหนัก ถึงการเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและการทำตนเป็นจิตอาสา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนควรนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น

หนังสือชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ

หนังสือ Big Book ชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ นี้เป็นการนำลักษณะคำสามัญและคำสุภาพของหมวดพืช อาหาร สัตว์และทั่วไป บางคำมานำเสนอ โดยในแต่ละหมวดจะเสนอในรูปแบบกลอนสี่ กลอนหกและกาพย์ยานี ๑๑ ประพันธ์ขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะของคำสามัญและคำสุภาพนั้น ๆ ซึ่งในคำสามัญ จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเสริม พร้อมคำแปลเป็นการบูรณาการ เพื่อเพิ่มความรู้สอดแทรกทางภาษาเข้าไปอีกทางหนึ่ง

หนังสือชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน

หนังสือ Big Book ชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี เพื่อช่วยส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน โดยใช้วิธดึงคำพื้นฐานจากหมวดหมู่พยัญชนะ ซึ่งแบ่งเป็นอักษรสูง กลางและต่ำ โดยการใช้กลอนสี่ เขียนในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยทั้งภาพและคำสองภาษา ไทย/อังกฤษ

ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย

หนังสือ Big Book ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย นี้มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี โดยการนำสำนวนไทยที่มีอยู่หลากหลาย คัดเฉพาะสำนวนที่ได้มาจากสัตว์ต่างๆ เช่น “กระต่ายขาเดียว” หรือ “อีกาคาบพริก” นำมาประมวลเป็นกลอนสี่ ในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยและมีภาพประกอบช่วยเพิ่มการจดจำสำนวนให้ง่ายขึ้น และเพิ่มสำนวนภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบสำนวนพร้อมคำอ่าน ด้านหลังของตัวเล่มมีแผนการสอนและแบบฝึกในตัว

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต นำเสนอในรูปนิทานภาพประกอบสวยงาม พร้อมแผนการเรียนรู้และการเชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการและกิจกรรม