ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

(พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)

ระดับ: CEFR: A1/Basic User YLE Flyers เพื่อ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” เพิ่มจำนวน ชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษระดับ ป.1-3 ในชั่วโมงที่ 4 “รู้คำศัพท์อย่างน้อยวันละ 5 คำ”

            หนังสือพจนานุกรมนี้ มีเนื้อหาทีน่าสนใจดังต่อไปนี้

1. รายชื่อประเทศต่าง ๆ ในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

2. พจนานุกรมศัพท์ภาพคำทักทายประเทศต่าง ๆ ของประเทศในอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ พร้อมภาพประกอบเครื่องแต่งกายประจำชาติ

3. แผนที่ประเทศไทย พร้อมชื่อจังหวัด โดยแบ่งตามแต่ละภาค

4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12,000 คำ

5. Phrasal Verbs พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยค

6. เน้นคำศัพท์ที่เป็น Sight Words  (คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้บ่อยด้วยการขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้น ๆ เช่น read (รีด) v. อ่าน, ศึกษาวิชา, ตีความ)

7. คำทักทายพื้นฐานพร้อมประโยคตัวอย่าง เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตาม สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ที่สนามบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร จองตั๋วรถไฟ การทักทายในวาระต่าง ๆ เป็นต้น

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

ราคา 165 บาท

จัดทำโดย บริษัท อินทร์ณน ผู้จัดทำหนังสือ จำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *