ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Pictionary

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็นหมวดคำศัพท์ได้ 61 หมวดหมู่ เน้นคำศัพท์ภาพที่ใช้ได้จริง เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของ 10 ประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มคำทักทายขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและประเทศที่สำคัญๆ เพิ่มคำถามประจำหมวด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหมวดนั้นๆ เพิ่ม Greeting หรือการทักทายได้บรรจุคำทักทาย และการสนทนาขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆ ซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้กับชาวตะวันตกและชาวจีน (English-Thai-Chinese)

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกอบด้วย รายชื่อประเทศต่าง ๆ ในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คำทักทายประเทศต่าง ๆ ของประเทศในอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ พร้อมภาพประกอบเครื่องแต่งกายประจำชาติ แผนที่ประเทศไทย พร้อมชื่อจังหวัด โดยแบ่งตามแต่ละภาค และ Phrasal Verbs พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยค เน้นคำศัพท์ที่เป็น Sight Words (คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้บ่อยด้วยการขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นๆ เช่น read (รีด) v. อ่าน, ศึกษาวิชา, ตีความ) รวมถึง คำทักทายพื้นฐานพร้อมประโยคตัวอย่าง เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตาม สถานการณ์ต่างๆ เช่น ที่สนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จองตั๋วรถไฟ การทักทายในวาระต่างๆ เป็นต้น

HELLO ASEAN Series: The Power of Sight Words

ชุด Hello ASEAN series: The power of Sight word
หนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ ในระยะเริ่มต้นโดยการนำ Sight Words มาผูกเป็นเรื่องราวตามหลักสูตรกระทรวงสำหรับภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คือ Colours /Shapes /Feelings /Opposites /Sequences

ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย

หนังสือ Big Book ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย นี้มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี โดยการนำสำนวนไทยที่มีอยู่หลากหลาย คัดเฉพาะสำนวนที่ได้มาจากสัตว์ต่างๆ เช่น “กระต่ายขาเดียว” หรือ “อีกาคาบพริก” นำมาประมวลเป็นกลอนสี่ ในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยและมีภาพประกอบช่วยเพิ่มการจดจำสำนวนให้ง่ายขึ้น และเพิ่มสำนวนภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบสำนวนพร้อมคำอ่าน ด้านหลังของตัวเล่มมีแผนการสอนและแบบฝึกในตัว

ชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด

หนังสือชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด นี้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้มากขึ้นช่วย
การฝึกการสะกดคำ ฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็น ตัวสะกดโดย
ผันตามสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ไปตามพยัญชนะแต่ละตัว เพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน

หนังสือชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน เป็นการนำพยัญชนะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
แต่ละเสียงมาประสมกัน เกิดเป็นคำ คำ เดียว สองคำ หรือเป็นรูปประโยค เพื่อฝึกอ่านเอาความ อ่านเอาเรื่อง
เบื้องต้น โดยมีคำประพันธ์เป็นกลอนสี่ง่ายๆ เพื่อย้ำช่วยจำตำแหน่งของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวแต่ละตัว