ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต นำเสนอในรูปนิทานภาพประกอบสวยงาม พร้อมแผนการเรียนรู้และการเชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการและกิจกรรม กับวิชาพื้นฐานของสพฐ. ในระดับประถมศึกษาขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดย อาจารย์อุบลวรรณ แสนมหายักษ์

1 ชุดประกอบด้วย

  1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตพร้อมแผนการสอนและกิจกรรมในตัว 24 เล่ม/เรื่อง
  2. Video Mp4 เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษและเสียงอ่านภาษาอังกฤษ 4 แผ่น พร้อมถุงบรรจุ

เชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการทั้ง 24 เล่มประกอบด้วยหนังสือเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างเนื้อในและแผนการสอนภายในเล่ม

ราคาชุดละ 22,800 บาท

เสริมทักษะชีวิตโดย อาจารย์อุบลวรรณ แสนมหายักษ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *