หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ ชุดนี้ได้รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่ยุค
ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ท่าน 17 เรื่อง พร้อมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จัดทำในรูป
แบบคำประพันธ์ร้อยกรอง

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต นำเสนอในรูปนิทานภาพประกอบสวยงาม พร้อมแผนการเรียนรู้และการเชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการและกิจกรรม