หนังสือกิจกรรมชุดช่วยหนูเรียนรู้

ประกอบด้วยหนังสือรวม 24 เล่ม จัดทำตามหลักสูตรของ สพฐ. สำหรับเด็กปฐมวัย
แต่ละชุดประกอบด้วยหนังสือกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ พร้อมแผนการสอนอยู่ภายในเล่มทุกหน้า โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ สมอง (BBL : Brain Based Learning) มาใช้ เน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี

โดยคณะผู้จัดทำ ศ.ดร.อารี สัณหฉวี, รศ.จิระประภา บุณยนิตย์, ผศ.ละออ ชุติกร และ อ.ศรีสมบัติ เทพกาญจนา

ประกอบด้วยหนังสือกิจกรรม ซึ่งเน้นการบูรณาการดังนี้

ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ภาพตัวอย่างเนื้อเรื่องภายในกิจกรรมและแผนการสอน

ราคาชุดละ 2,040 บาท
(ราคาต่อเล่ม 85 บาท)

ผู้แต่งโดย ศ.ดร.อารี สัณหฉวี, รศ.จิระประภา บุณยนิตย์, ผศ.ละออ ชุติกร และ อ.ศรีสมบัติ เทพกาญจนา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *