หนังสือกิจกรรมชุดช่วยหนูเรียนรู้

หนังสือกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ พร้อมแผนการสอนอยู่ภายในเล่มทุกหน้า โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ สมอง (BBL : Brain Based Learning) มาใช้ เน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี