ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน Pictionary

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็นหมวดคำศัพท์ได้ 61 หมวดหมู่ เน้นคำศัพท์ภาพที่ใช้ได้จริง เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของ 10 ประเทศประชาคมอาเซียน เพิ่มคำทักทายขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและประเทศที่สำคัญๆ เพิ่มคำถามประจำหมวด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหมวดนั้นๆ เพิ่ม Greeting หรือการทักทายได้บรรจุคำทักทาย และการสนทนาขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆ ซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้กับชาวตะวันตกและชาวจีน (English-Thai-Chinese)