หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เด็กไทย   เด็กอาเซียน 

ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เด็กไทย  เด็กอาเซียน  นี้เหมาะสำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา เพื่อรู้ตระหนักถึงการเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและการทำตนเป็นจิตอาสา   เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนควรนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น

1 ชุด ประกอบด้วย       

1. หนังสือเล่มใหญ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กไทย เด็กอาเซียน 

    หนังสือสองภาษา ไทย-อังกฤษ เนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 30 หัวข้อ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดี

    ที่เยาวชนพึงมี  และสามารถใช้บูรณาการทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน  (รวมประเทศไทย) พร้อมภาพประกอบ

    แต่ละหัวข้อของแต่ละคุณลักษณะ

2. แผนการสอนพร้อมแบบฝึก

3. ซีดีเสียงภาษาอังกฤษจำนวน 1 แผ่น

4. บรรจุในกระเป๋าผ้าจำนวน 1 ใบ

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

แต่งโดย ประภาพรรณ เส็งวงศ์ ราคาชุดละ 869 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *