หนังสือชุด Coding หลักการทาง Programming

Coding (โค้ดดิง) ภาษาแห่งอนาคต เป็นศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำสิ่งต่างๆตามที่มนุษย์ต้องการ โดยผ่านการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาหรือ โค้ด (รหัส) ทั้งนี้การสร้างชุดคำสั่งแต่ละชุดผู้เขียนโค้ดต้องใช้กระบวนการทางความคิดทั้งในและนอกกรอบ การคิดวิเคราะห์ จินตนาการการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะความคิดของมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์