ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต นำเสนอในรูปนิทานภาพประกอบสวยงาม พร้อมแผนการเรียนรู้และการเชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการและกิจกรรม