ชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด

หนังสือชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด นี้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้มากขึ้นช่วย
การฝึกการสะกดคำ ฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็น ตัวสะกดโดย
ผันตามสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ไปตามพยัญชนะแต่ละตัว เพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน

หนังสือชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน เป็นการนำพยัญชนะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
แต่ละเสียงมาประสมกัน เกิดเป็นคำ คำ เดียว สองคำ หรือเป็นรูปประโยค เพื่อฝึกอ่านเอาความ อ่านเอาเรื่อง
เบื้องต้น โดยมีคำประพันธ์เป็นกลอนสี่ง่ายๆ เพื่อย้ำช่วยจำตำแหน่งของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวแต่ละตัว