หนังสือชุด Coding หลักการทาง Programming

Coding (โค้ดดิง) ภาษาแห่งอนาคต เป็นศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำสิ่งต่างๆตามที่มนุษย์ต้องการ โดยผ่านการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาหรือ โค้ด (รหัส) ทั้งนี้การสร้างชุดคำสั่งแต่ละชุดผู้เขียนโค้ดต้องใช้กระบวนการทางความคิดทั้งในและนอกกรอบ การคิดวิเคราะห์ จินตนาการการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะความคิดของมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์

HELLO ASEAN Series: The Power of Sight Words

ชุด Hello ASEAN series: The power of Sight word
หนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ ในระยะเริ่มต้นโดยการนำ Sight Words มาผูกเป็นเรื่องราวตามหลักสูตรกระทรวงสำหรับภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คือ Colours /Shapes /Feelings /Opposites /Sequences

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ ชุดนี้ได้รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่ยุค
ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ท่าน 17 เรื่อง พร้อมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จัดทำในรูป
แบบคำประพันธ์ร้อยกรอง

หนังสือชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ

หนังสือ Big Book ชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ นี้เป็นการนำลักษณะคำสามัญและคำสุภาพของหมวดพืช อาหาร สัตว์และทั่วไป บางคำมานำเสนอ โดยในแต่ละหมวดจะเสนอในรูปแบบกลอนสี่ กลอนหกและกาพย์ยานี ๑๑ ประพันธ์ขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะของคำสามัญและคำสุภาพนั้น ๆ ซึ่งในคำสามัญ จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเสริม พร้อมคำแปลเป็นการบูรณาการ เพื่อเพิ่มความรู้สอดแทรกทางภาษาเข้าไปอีกทางหนึ่ง

หนังสือชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน

หนังสือ Big Book ชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี เพื่อช่วยส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน โดยใช้วิธดึงคำพื้นฐานจากหมวดหมู่พยัญชนะ ซึ่งแบ่งเป็นอักษรสูง กลางและต่ำ โดยการใช้กลอนสี่ เขียนในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยทั้งภาพและคำสองภาษา ไทย/อังกฤษ

ชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน

หนังสือชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน เป็นการนำพยัญชนะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
แต่ละเสียงมาประสมกัน เกิดเป็นคำ คำ เดียว สองคำ หรือเป็นรูปประโยค เพื่อฝึกอ่านเอาความ อ่านเอาเรื่อง
เบื้องต้น โดยมีคำประพันธ์เป็นกลอนสี่ง่ายๆ เพื่อย้ำช่วยจำตำแหน่งของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวแต่ละตัว

หนังสือกิจกรรมชุดช่วยหนูเรียนรู้

หนังสือกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ พร้อมแผนการสอนอยู่ภายในเล่มทุกหน้า โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ สมอง (BBL : Brain Based Learning) มาใช้ เน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี