หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ

หนังสือชุดภาษาสนุกกับบุคคลสำคัญ ชุดนี้ได้รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่ยุค
ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จำนวน 17 ท่าน 17 เรื่อง พร้อมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จัดทำในรูป
แบบคำประพันธ์ร้อยกรอง

หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เด็กไทย   เด็กอาเซียน 

หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กไทย เด็กอาเซียน นี้เหมาะสำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา เพื่อรู้ตระหนัก ถึงการเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและการทำตนเป็นจิตอาสา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนควรนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น

หนังสือชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ

หนังสือ Big Book ชุดกาพย์กลอนช่วยจำคำสุภาพ นี้เป็นการนำลักษณะคำสามัญและคำสุภาพของหมวดพืช อาหาร สัตว์และทั่วไป บางคำมานำเสนอ โดยในแต่ละหมวดจะเสนอในรูปแบบกลอนสี่ กลอนหกและกาพย์ยานี ๑๑ ประพันธ์ขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะของคำสามัญและคำสุภาพนั้น ๆ ซึ่งในคำสามัญ จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเสริม พร้อมคำแปลเป็นการบูรณาการ เพื่อเพิ่มความรู้สอดแทรกทางภาษาเข้าไปอีกทางหนึ่ง

หนังสือชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน

หนังสือ Big Book ชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี เพื่อช่วยส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน โดยใช้วิธดึงคำพื้นฐานจากหมวดหมู่พยัญชนะ ซึ่งแบ่งเป็นอักษรสูง กลางและต่ำ โดยการใช้กลอนสี่ เขียนในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยทั้งภาพและคำสองภาษา ไทย/อังกฤษ

ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย

หนังสือ Big Book ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย นี้มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี โดยการนำสำนวนไทยที่มีอยู่หลากหลาย คัดเฉพาะสำนวนที่ได้มาจากสัตว์ต่างๆ เช่น “กระต่ายขาเดียว” หรือ “อีกาคาบพริก” นำมาประมวลเป็นกลอนสี่ ในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยและมีภาพประกอบช่วยเพิ่มการจดจำสำนวนให้ง่ายขึ้น และเพิ่มสำนวนภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบสำนวนพร้อมคำอ่าน ด้านหลังของตัวเล่มมีแผนการสอนและแบบฝึกในตัว

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ชุดหนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิต นำเสนอในรูปนิทานภาพประกอบสวยงาม พร้อมแผนการเรียนรู้และการเชื่อมโยง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบการบูรณาการและกิจกรรม

ชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด

หนังสือชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด นี้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้มากขึ้นช่วย
การฝึกการสะกดคำ ฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็น ตัวสะกดโดย
ผันตามสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ไปตามพยัญชนะแต่ละตัว เพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน

หนังสือชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน เป็นการนำพยัญชนะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
แต่ละเสียงมาประสมกัน เกิดเป็นคำ คำ เดียว สองคำ หรือเป็นรูปประโยค เพื่อฝึกอ่านเอาความ อ่านเอาเรื่อง
เบื้องต้น โดยมีคำประพันธ์เป็นกลอนสี่ง่ายๆ เพื่อย้ำช่วยจำตำแหน่งของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวแต่ละตัว

หนังสือกิจกรรมชุดช่วยหนูเรียนรู้

หนังสือกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ พร้อมแผนการสอนอยู่ภายในเล่มทุกหน้า โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ สมอง (BBL : Brain Based Learning) มาใช้ เน้นถึงพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี