ชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน

หนังสือชุดอ่านง่าย อ่านเร็ว อ่านถูก สนุกกับการอ่าน เป็นการนำพยัญชนะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
แต่ละเสียงมาประสมกัน เกิดเป็นคำ คำ เดียว สองคำ หรือเป็นรูปประโยค เพื่อฝึกอ่านเอาความ อ่านเอาเรื่อง
เบื้องต้น โดยมีคำประพันธ์เป็นกลอนสี่ง่ายๆ เพื่อย้ำช่วยจำตำแหน่งของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวแต่ละตัว