ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกอบด้วย รายชื่อประเทศต่าง ๆ ในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คำทักทายประเทศต่าง ๆ ของประเทศในอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ พร้อมภาพประกอบเครื่องแต่งกายประจำชาติ แผนที่ประเทศไทย พร้อมชื่อจังหวัด โดยแบ่งตามแต่ละภาค และ Phrasal Verbs พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยค เน้นคำศัพท์ที่เป็น Sight Words (คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้บ่อยด้วยการขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นๆ เช่น read (รีด) v. อ่าน, ศึกษาวิชา, ตีความ) รวมถึง คำทักทายพื้นฐานพร้อมประโยคตัวอย่าง เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตาม สถานการณ์ต่างๆ เช่น ที่สนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จองตั๋วรถไฟ การทักทายในวาระต่างๆ เป็นต้น