หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เด็กไทย   เด็กอาเซียน 

หนังสือชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กไทย เด็กอาเซียน นี้เหมาะสำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา เพื่อรู้ตระหนัก ถึงการเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและการทำตนเป็นจิตอาสา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนควรนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น