ชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย

หนังสือชุดสำนวนชวนคิดจากคำพังเพย นี้มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธี
โดยการนำสำนวนไทยที่มีอยู่หลากหลาย คัดเฉพาะสำนวนที่ได้มาจากสัตว์ต่างๆ เช่น “กระต่ายขาเดียว” หรือ
“อีกาคาบพริก” นำมาประมวลเป็นกลอนสี่ ในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยและมีภาพประกอบช่วยเพิ่ม
การจดจำสำนวนให้ง่ายขึ้น และเพิ่มสำนวนภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบสำนวนพร้อมคำอ่าน ด้านหลังของตัว
เล่มมีแผนการสอนและแบบฝึกในตัว

1 ชุดประกอบด้วย

  1. หนังสือเล่มใหญ่ สำนวนชวนคิดจากคำพังเพย เล่ม 1
  2. หนังสือเล่มใหญ่ สำนวนชวนคิดจากคำพังเพย เล่ม 2
  3. พร้อมกระเป๋าผ้าบรรจุจำนวน 1 ใบ

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

แต่งโดย ประภาพรรณ เส็งวงศ์ ราคาชุดละ 2,495 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *