ชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด

หนังสือชุดเทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด นี้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ได้มากขึ้นช่วยการฝึกการสะกดคำ ฝึกการประสมคำและฝึกอ่านคำ โดยการนำพยัญชนะในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ มาเป็น ตัวสะกดโดยผันตามสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ไปตามพยัญชนะแต่ละตัว เพื่อให้เกิดคำใหม่ตามมาตรานั้น ทำให้อ่านและเขียน ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ภายในเล่มประกอบด้วยรูปแบบคำหรือพยางค์ รวมถึงสำนวนต่าง ๆ ที่มีรูปแบบพยัญชนะตัวสะกดในมาตรานั้น ๆ ประสมอยู่ มาให้ฝึกอ่านและสังเกต เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงคำในมาตราตัวสะกดนั้นอย่างถูกต้อง มีกาพย์ยานี ๑๑ เป็นจุดเริ่มเข้าบทเรียนเพื่อเพิ่มความจำและความเข้าใจในมาตราตัวสะกดได้ดียิ่งขึ้น

ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

1 ชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กก
 2. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กด
 3. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กม
 4. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กน
 5. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กง
 6. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่กบ
 7. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่เกย
 8. หนังสือเล่มใหญ่ เทคนิคฝึกอ่านด้วยมาตราตัวสะกด: แม่เกอว
 9. แผนการสอนพร้อมแบบฝึก
 10. บัตรคำ 40 แผ่น
 11. กระเป๋าผนัง สาหรับบรรจุและเป็นอุปกรณ์ช่วยสอน

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

ราคา 3,100 บาท ต่อชุด

แต่งโดย วรรณี ชาญชิต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *