หนังสือชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน

หนังสือชุดกลอนช่วยจำคำพื้นฐาน1 นี้มีลักษณะคล้ายบัตรคำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธีเพื่อช่วย
ส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน โดยใช้วิธดึงคำพื้นฐานจากหมวดหมู่พยัญชนะ ซึ่งแบ่งเป็นอักษรสูง กลางและต่ำ โดยการใช้
กลอนสี่ เขียนในรูปแบบปริศนาคำทายพร้อมคำเฉลยทั้งภาพและคำสองภาษา ไทย/อังกฤษ (พร้อมคำอ่านออกเสียง)
เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมภาษาอังกฤษเปิดโลกอาเซียน และเสริมด้วยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ได้ทั้งคิดเร็ว คิดวิเคราะห์ความสนุก ความสวยงามของภาพประกอบ ทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการณ์และ
การจดจำได้ติดตา

        (ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)

1 ชุดประกอบด้วย

 1.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรสูง 11 ตัว ข ฉ ถ เล่ม 1/3

 2.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรสูง 11 ตัว ผ ฝ ส เล่ม 2/3

 3.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรสูง 11 ตัว ส ห เล่ม 3/3

 4.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรกลาง 9 ตัว ก จ ด เล่ม 1/2

 5.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรกลาง 9 ตัว ต บ ป อ เล่ม 2/2

 6.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรต่ำ 24 ตัว ค ฆ ง เล่ม 1/5

 7.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรต่ำ 24 ตัว ช ซ ท เล่ม 2/5

 8.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรต่ำ 24 ตัว ฑ ธ น พ เล่ม 3/5

 9.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรต่ำ 24 ตัว พ ฟ ภ ม ย เล่ม 4/5

10.หนังสือเล่มใหญ่กลอนช่วยจำคำพื้นฐาน: อักษรต่ำ 24 ตัว ร ล ว ฮ เล่ม 5/5

11.แผนการสอนและแบบฝึก

12.พร้อมกระเป๋าบรรจุ

ตัวอย่างเนื้อในหนังสือ

แต่งโดย วรรณี ชาญชิต ราคาชุดละ 9,940 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *